Hodnotenie článku:

5
(4)

Vzhľadom na prevádzkyschopnosť cestnej siete na Slovensku je potrebné udržiavať celú cestnú infraštruktúru v stave, ktorý zabezpečí jej bezpečnosť a dlhú životnosť aj pod vplyvom neustále narastajúcej dopravy, ktorá má vplyv najmä na únavu konštrukčných prvkov mostných a cestných objektov. Keďže mosty a vozovky tvoria najdôležitejšiu časť infraštruktúry, je potrebné zabezpečiť ich spoľahlivosť počas celej životnosti s prihliadnutím na ekonomicky výhodné riešenia, čo umožní včasná diagnostika stavu ich konštrukcií.

Inšpekcia stavu vozoviek a mostov vie poskytnúť informácie potrebné pri ich opravách a rekonštrukciách ešte vo veľmi skorom štádiu a vďaka skorej detekcii chýb na konštrukcii je následne možné minimalizovať náklady na ich údržbu či opravu a zamedziť tak šíreniu vád do ďalších častí mostnej konštrukcie či vozovky.

Tu vstupujú do hry radarové riešenia od Leica Geosystems resp. jej dcérskej spoločnosti IDS GeoRadar, ako nedeštrukčný spôsob inšpekcie stavu mostov a vozoviek, ktorý ponúka viacero benefitov.

Najvýznamnejšie výhody nedeštrukčného spôsobu inšpekcie mostov a vozoviek

 • Inšpekcia vozovky bez nutnosti obmedzenia dopravy

 • Výsledky a vizualizácia dát priamo v teréne

 • Úspora času ako aj počtu pracovníkov, ktorí sa na inšpekcii podieľajú

 • a mnohé iné

Nová efektívnejšia interpretácia získaných dát pomocou inovovaných softvérových riešení

Nakoľko radarové riešenia pri inšpekcii cestnej infraštruktúry nie sú úplnou novinkou na trhu, je namieste spomenúť výhody softvéru, ktorý slúži na spracovanie získaných dát a ktorý prechádza neustálym vývojom pre stále lepšiu a jednoduchšiu obsluhu a najmä pre jednoduchšiu interpretáciu získaných výsledkov.

Použitie technológie GPR (Ground Penetrating Radar) je obmedzené na vysoko kvalifikovaných a skúsených odborníkov vyškolených v oblasti interpretácie zložitých radargramov. Nové softvérové riešenia technológie GPR ju prinášajú aj menej skúseným používateľom. Jeden deň zberu údajov pomocou GPR má dnes za následok jeden až dva dni spracovania údajov v kancelárii. Softvérové riešenia od Leica Geosystems zjednodušujú tento proces najspoľahlivejšou, najjednoduchšou a automatickou detekciou a generovaním 3D pomocnej mapy na priamo v teréne.

Špičkou vo vyhodnocovaní dát je softvér Leica GRED HD 3D. Tento pokročilý softvér ponúka rad nástrojov na filtrovanie, spracovanie, interpretáciu a vizualizáciu získaných dát v 2D a 3D prostredí, vrátane exportu do dxf súborov a možnosti práce s videom.

Spomeňme ešte v krátkosti čo všetko je možné za pomoci radarovej technológie pri inšpekcii vozoviek a mostov odhaliť a následne si predstavíme niektoré vybrané radarové riešenia od Leica Geosystems.

Radarová technológia umožňuje:

 • meranie hrúbky jednotlivých vrstiev mostov (vozovky, betónovej vrstvy, asfaltu)

 • umiestnenie oceľových výstuží, hĺbku ich uloženia a hrúbky ich krycej vrstvy

 • detekcia oblastí postihnutých koróziou

 • detekcia delaminácie (odvrstvenie – poškodenia na styku vrstiev mostu)

 • automatické generovanie máp vlhkosti v konštrukcii mostov

 • vyhodnotenie stavu výstavby nových ciest – porovnanie parametrov zhotovenej vozovky s projektom

 • detekcie dutín, trhlín, prepadlín a oblastí nasýtených podpovrchovou vodou

 • posúdenie stavu letiskových dráh

 • merania hrúbky vozovky

 • detekcia inžinierskych sietí

RADAROVÉ RIEŠENIA NA INŠPEKCIU STAVU MOSTOV A VOZOVIEK

RIS Hi-BrigHT
JEDINÉ ŠPECIALIZOVANÉ RIEŠENIE NA INŠPEKCIU STAVU KONŠTRUKCIE MOSTOV

RIS Hi-brigHT je radarové zariadenie používajúce neinvazívnu metódu GPR (GroundPenetratingRadar), ktorá využíva radarové vlny na zmapovanie priestoru pod povrchom rôznych štruktúr ako je pôda, ľad, skala alebo betón a ktoré sa špecializuje na včasnú detekciu poškodenia betónových mostoviek. Vďaka inovatívnemu dizajnu a sofistikovanému softvérovému vybaveniu prináša systém RIS Hi-BrigHT revolúciu v inšpekcii mostov a umožňuje:

 • Meranie hrúbky jednotlivých vrstiev mostov (vozovky, betónovej dosky, asfaltu)
 • Umiestnenie výstuže, jej hĺbku ako aj hrúbku jej krycej vrstvy
 • Automatickú detekciu výstuže
 • Detekciu oblastí postihnutých koróziou
 • Hľadanie umiestnenia betónovej mostovky a miesta jej poškodenia resp. poškodenia ochrannej betónovej vrstvy
 • Detekciu delaminácie – zistenie odvrstvenia (poškodenia na styku vrstiev mostu)

 Špecializované riešenie na inšpekciu stavu mostov RIS HI-brigHT

RIS HI-BRIGHT výhody

 • Jedinečné a komplexné posúdenie a vyhodnotenie stavu mostoviek, bez použitia ďalších prístrojov alebo techník.
 • Ľahká interpretácia získaných údajov pomocou softvéru špeciálne navrhnutého na analýzu mostov.
 • Redukcia vzniku dopravných obmedzení v dôsledku desaťnásobného skrátenia času potrebného na analýzu stavu vozovky.
 • Presnejšie plánovanie a zníženie nákladov na obnovu mostov.

RIS HI-BRIGHT Vlastnosti

 

 • Masívne anténne pole: Dva rady ôsmich dvojito polarizovaných antén s výkonom 2GH poskytujú vysoko
  podrobnú 3D podzemnú tomografiu
 • Duálna polarizácia: Duálna polarizácia zväčšuje hĺbku prieniku radových vĺn a zvyšuje kvalitu
  zobrazovania
 • Rýchly zber údajov: RISHi-BrigHT má šírku 1 meter a dokáže zoskenovať most (metrovú šírku mostu) pri
  priechode iba jedným smerom. Čas potrebný na kontrolu mosta je v porovnaní s radarom s jednou
  anténou skrátený až 16 krát.
 • Automaticky generované mapy vlhkosti: Softvér na spracovanie údajov dokáže automaticky vygenerovať mapu všeobecnej zóny vlhkosti mostovky.

Softvér GRED HDBRIDGE

Softvér GredHD Bridge je špeciálne navrhnutý tak, aby poskytoval rýchle a efektívne nástroje na vyhodnotenie stavu mostoviek. Softvér je schopný automaticky detekovať zaliatu oceľovú výstuž, hrúbku asfaltu aj hrúbku betónovej dosky. Samozrejmosťou je možnosť exportu získaných údajov v troch rôznych mapách stavu mosta vytvorených na základe proprietárneho patentovaného algoritmu IDS.

ALADDIN
POKROČILÁ RADAROVÁ TECHNOLÓGIA PRE NEDEŠTRUKTÍVNU ŠTRUKTURÁLNU PODPOVRCHOVÚ ANALÝZU MOSTOV A VOZOVIEK

Aladdin je prenosný duálne polarizovaný radar na prieskum vnútornej štruktúry prvkov tesne pod povrchom ako aj v hĺbke v betóne a murive. Poskytuje 2D a 3D obrazy objektov akými sú plytko a hlboko uložené oceľové výstuže, dutiny, potrubia a káble. Rovnako umožňuje kontrolu hrúbky a integrity betónu, ako aj poskytnúť 2D a 3D umiestnenie výstuží a káblov. Pokročilý softvér spracovania dát ponúka rad nástrojov na filtrovanie, spracovanie, interpretáciu a vizualizáciu a poskytuje štandardné funkcie tlače a exportu obrázkov.

Prenosný radar Aladdin.

ALADDIN výhody

 • Rýchlejší prieskum: duálna polarizácia antén umožňuje skenovanie iba v jednom smere, čím ušetrí až polovicu času
 • Lepší prienik: vďaka duálnej polarizácii je radar schopný preniknúť hlbšie do skúmaných štruktúr za prvou úrovňou výstuží
 • Vyššie rozlíšenie: 3D zobrazenie v reálnom čase
 • Extrémne flexibilné použitie: s ľahkou transportnou radarovou jednotkou a bezdrôtovým pripojením
 • Duálna Polarizácia: Aladdin je vybavený dvoma 2GHz anténami, ktoré sú navzájom kolmo polarizované. Duálna polarizácia umožňuje hlbší prienik do skúmaných štruktúr poskytujúc zobrazenie plytkých i hlbších vrstiev.
 • Okamžité 3D zobrazovanie v teréne: Jednoduchým stlačením tlačidla je v teréne k dispozícii 3D tomografia skúmanej štruktúry v reálnom čase.
 • Patentovaná súprava: Patentovaná súprava na prieskum, ktorá pomáha pri získavaní presných skenov, čo umožňuje vytváranie 3D obrazov s najvyšším rozlíšením.

ALADDIN – Konfigurácia

Aladdin sa skladá z anténnej jednotky, radarovej riadiacej jednotky DAD Fast Wave, Ethernet a Wi-Fi pripojenia k záznamníku údajov (štandardný robustný počítač dodávaný spoločnosťou IDS GeoRadar alebo podľa voľby používateľa) a patentovanej podložkovej súpravy na, ktorá napomáha pri dodržaní smeru pri vedení radaru Aladdin a zaisťuje presné skenovanie s najvyšším rozlíšením.

RIS Hi – Pave
NAJRÝCHLEJŠIE A NAJFLEXIBILNEJŠIE RIEŠENIE NA INŠPEKCIU STAVU VOZOVIEK

Poskytuje kompletné vyhodnotenie stavu vozovky získané neprekonateľnou rýchlosťou pomocou skupiny vyhradených viac-frekvenčných antén. RIS Hi-Pave je radarový systém používajúci neinvazívnu metódu GPR (Ground Penetrating Radar), ktoré využíva radarové vlny na zmapovanie priestoru pod povrchom ako je pôda, asfalt alebo betón a ktoré je navrhnuté na inšpekčné prieskumy rýchlostných ciest a diaľnic. Systém pracuje s viacerými anténami súčasne a poskytuje kompletné vyhodnotenie stavu vozovky, vrátane:

 • Posúdenia povrchových, základných a pomocných častí vozovky.

 • Detekcie dutín, prepadlín a delaminácie.

 • Detekcie oblastí nasýtených podpovrchovou vodou.

 • Posúdenia stavu letiskových dráh.

 • Merania hrúbky vozovky.

 • Vyhodnotenie stavu výstavby nových ciest -porovnanie dokončenej vozovky, triedy a podtriedy s konštrukčnými špecifikáciami.

 • Pravidelné monitorovanie stavu ciest a diaľnic z dôvodu preventívnej údržby.

 • Vysoko rýchlostné GPR riešenie a detekčné softvérové nástroje minimalizujú čas potrebný na prieskum a spracovanie údajov.

 • Flexibilné riešenie, ktoré dokáže integrovať až 8GPR antén.

Konfigurácia georadaru Ris HI Pave

RIS HI-PAVE – VLASTNOSTI

 • Rohové Antény: Hi-Pave je vybavený rohovými anténami, ktoré je možné používať bez kontaktu so skúmaným povrchom.
 • Rýchlosť: Hi-Pave je najrýchlejší GPR radar na inšpekciu stavu ciest. Môže dosahovať rýchlosť až 260 km/h s konfiguráciou jednej antény a vzorkovaním údajov 10 cm alebo 130km/h s konfiguráciou duálnej antény a rovnakým rozostupom zberu údajov 10 cm.
 • Polo-automatický postup na rozpoznanie vrstiev: Softvér na spracovanie získaných údajov používa polo automatický postup na zhromažďovanie informácií o jednotlivých vrstvách vozovky.
 • Variabilita: Hi-Pave môže pracovať až s 8 anténami v reťazovom zapojení pomocou tej istej riadiacej jednotky. 

RIS HI-PAVE – KONFIGURÁCIA

RIS Hi-Pave je modulárny systém, ktorý je možné prispôsobiť rôznym požiadavkám. Základná konfigurácia RIS Hi-Pave pozostáva z jednej rohovej antény s výkonom 1GHz alebo 2GHz a radarovej riadiacej jednotky DAD Fast Wave. Základnú konfiguráciu je možné rozšíriť o anténu s frekvenciou 600MHz pre zabezpečenie úplného hodnotenia stavu vozovky, vrátane vyhodnotenia nižšieho stupňa ako aj chodníka. Počet antén je možné zdvojnásobiť, aby sa zväčšila šírka záberu antén, čím sa zmenší počet skenov potrebných pre analýzu stavu vozovky. Systém je rovnako možné použiť s druhou riadiacou jednotkou na zabezpečenie hustejšej vzorkovacej frekvencie, čo umožní presnejšie skenovanie alebo skenovanie pri vyšších rýchlostiach.

Softvér GRED HD BASIC GRED HD 3

 • Tomografické zobrazenie mapy (C – Scan) vrátane fúzie radarového skenovania
 • 3D vizualizácia dát
 • Pokročilé zacielenie pomocou radarového snímania a tomografického zobrazenia
 • Radarový prehliadač, filtre a pokročilé filtračné makrá, viacnásobný radarový prehliadač
 • Výber vrstvy pre automatickú analýzu čiastkových vrstiev
 • Prehliadač máp a GPS máp vrátane osí X, Y, Z a importu digitálnej mapy
 • Možnosť práce s videom

STREAM – C
KOMPAKTNÉ RIEŠENIE PRE PRESNÉ 3D MAPOVANIE PODZEMNÝCH VEDENÍ IS

Stream – C je kompaktné riešenie pre 3D mapovanie podzemných vedení inžinierskych sietí v reálnom čase. Vďaka zvýšenej úrovni presnosti, ktorú poskytuje masívne anténne pole, dokáže Stream – C automaticky lokalizovať potrubia a káble.
Každodenné používanie Stream – C je podporované ergonomickými funkciami vrátane elektronického nastavenia výšky jazdy s možnosťou ťahania ručne alebo pomocou vozidla. Stream C – je k dispozícii v základných aj pokročilých konfiguráciách.

Georadar Stream C

STREAM – C výhody

 • Vysoká produktivita: prieskumy sa vykonávajú iba v jednom smere, aby sa zabezpečila optimálna detekcia pozdĺžnych aj priečnych potrubí.
 • Nie sú potrebné žiadne zdĺhavé školenia: systém automaticky zisťuje a lokalizuje polohu potrubí a v reálnom čase ich zobrazuje na displeji.
 • Znížená únava používateľa: vďaka elektronickému nastaveniu výšky jazdy a hnaciemu kolesu s motorom.
 • Jednoduché prieskumy veľkých plôch: systém sa môže ťahať manuálne alebo vozidlom, čím sa zvyšuje rýchlosť snímania až na 6 km / hod.

STREAM – C VLASTNOSTI

 • Masívne pole 34 antén v dvoch polarizáciách: umožňuje tvorbu presnej 3D rekonštrukcie podzemných inžinierskych sietí jediným skenovaním.
 • Automatická Detekcia Potrubí (APD): automatická lokalizácia podzemných potrubí a káblov v reálnom čase.
 • Kompaktná konštrukcia: malé rozmery systému Stream – C mu umožňujú skúmať oblasti neprístupné pre systémy s väčším počtom anténnych polí pri zachovaní rovnakej presnosti.
 • Robustná konštrukcia: zostavený podľa najvyšších štandardov a z odolných materiálov tak, aby sa mohol používať v najnáročnejších podmienkach.
 • 3D radarová tomografia: tomografia v reálnom čase na kartografickom pozadí pomocou GPS alebo totálnej stanice.
 • Profesionálny podpovrchový prieskum: potrubia, káble a iné podzemné objekty sa môžu automaticky previesť do formátu CAD a GIS, čo umožňuje rýchlu tvorbu kompletnej digitálnej mapy založenej na podpovrchovom GIS.

GEORADAR Leica DSX
SPOĽAHLIVÁ DETEKCIA PODZEMNÝCH VEDENÍ PRE KAŽDÉHO – JEDNODUCHÝ POSTUP DETEKCIE A VÝSLEDKY, KTORÝM DOKÁŽE POROZUMIEŤ KAŽDÝ

Pre spoločnosti zaoberajúce sa opravami a údržbou podzemných inžinierskych sietí, stavebným a geodetickým spoločnostiam umožňuje riešenie detekcie podzemných vedení Leica DSX pozostávajúce z prenosného hardvéru s intuitívnym softvérom ľahko lokalizovať, vizualizovať a mapovať všetky podzemné siete. Na rozdiel od akéhokoľvek iného radarového (GPR) systému, Leica DSX maximalizuje produktivitu pomocou najmodernejšieho softvéru, ktorý automatizuje analýzu údajov a vytvára 3D pomocnú mapu priamo v teréne.

Jednoduchosť použitia

 • Zabezpečte hladkú a presnú detekciu podzemných inžinierskych sietí bez odborných znalostí
 • Kompletné zisťovanie a mapovanie inžinierskych sietí pomocou intuitívneho používateľského rozhrania pomocou niekoľkých krokov
 • Skenujte kdekoľvek a kedykoľvek, dokonca aj v úzkych oblastiach a za sťažených podmienok

Okamžitá pomocná mapa 2D / 3D

 • Ušetrite čas mapovaním podzemných inžinierskych sietí za pár minút
 • Exportujte podzemné vedenia vo formátoch CAD alebo BIM na ďalšie použitie
 • Vytvárajte profesionálne reporty prispôsobené vašim potrebám a potrebám vašich zákazníkov

Spoľahlivé výsledky detekcie

 • Zistite všetky typy podzemných inžinierskych sietí vo vysokom rozlíšení, aby ste zaistili spoľahlivé bezpečné zóny
 • Overte zistené inžinierske siete pomocou inteligentného algoritmu
 • Importujte POI a užitočné záznamy, ktoré vám pomôžu robiť lepšie rozhodnutia

Integrované riešenie

 • Ponúknite kompletný pracovný postup od akvizície po hĺbenie
 • Ponúknite kompletný pracovný postup od akvizície po hĺbenie
 • Vytvorte úžitkové mapy kompatibilné so všetkými referenčnými súradnicovými systémami

 

 

Georadar Leica DSX.

Ako sa vám páčil tento článok?

Kliknite na hviezdičky

Tento článok hodnotilo 4 ľudí a získal priemerné hodnotenie 5/5

Tento text ešte nikto nehdonotil.

Máme pre Vás darček:
ZĽAVA 50% na Leica DISTO

Nechajte nám svoju emailovú adresu a my vám raz za mesiac pošleme náš e-magazín s tipmi na zaujímavé články a k tomu kód na
50% zľavu na laserový merač Leica DISTO One.

 

Vaša registrácia prebehla úspešne. Ďakujeme.

Váš zľavový kód: ONE2905

Kód na 50% zľavu môžete uplatniť pri nákupe laserového merača Leica DISTO ONE v intenetovom obchode www.GEOSHOP.sk

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close